Tietosuojaseloste

Tämä seloste sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan edellyttämiä tietoja henkilötiedoista, joita käsittelemme dci.fi -sivustoomme (jäljempänä ”Palvelu”) liittyen. 
 

1. Rekisterinpitäjä

DCI-Ratkaisut Oy 

Y-tunnus: 2510256-4 

Sierakiventie 10 
02780 ESPOO 

Kotipaikka: Espoo 

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:  Veli-Matti Laurikka 

Sierakiventie 10 
02780 ESPOO 

Sähköposti: veli-matti.laurikka(at)dci.fi 
 

2. Rekisteröityjen ryhmät

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme Palvelun käyttäjistä ja/tai yrityskäyttäjien yhteyshenkilöistä sekä muista henkilöistä, joiden henkilötietojen käsittelyä Palvelun tarjoaminen ja vastaanottaminen edellyttävät. 
 

3. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Palvelun tarjoamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamisen ja ylläpidon tarkoituksissa. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Lain sallimissa rajoissa voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitarkoituksissa. 
 

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu pääsääntöisesti verkkosivupalvelumme toimeenpanoon sekä oikeutettuun etuumme käsitellä henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi sekä liiketoimintamme harjoittamiseksi ja kehittämiseksi.  

Jos rekisteröidyn ja meidän välillämme on sopimussuhde, käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpano tai valmistelu.  

Yksittäisten tietojen osalta käsittely voi perustua myös suostumukseesi tai lakisääteiseen velvollisuuteemme käsitellä henkilötietojasi esimerkiksi verotuksen tai kirjanpidon tarkoituksia varten. 
 

5. Tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Voimme saada tietoja myös yritykseltä, jota rekisteröity edustaa, tai yhteistyökumppaniltamme, tai julkisista lähteistä. 

6. Käsiteltävät tiedot

Käsittelemme seuraavia käyttäjiin liittyviä tietoja: 

 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä muut käyttäjän itse antamat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoite 
 • käyttö- ja sopimushistoria, sisältäen tiedot mm. varauksista, tilauksista sekä mahdollisista palautteista, yhteydenotoista, laskutuksesta ja perinnästä 
 • Palvelun käyttöä koskevat tekniset tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot (esim. evästeiden keräämä tieto) 
 • asiakasviestintää, markkinointia ja muuta yhteydenpitoa koskevat tiedot (mukaan lukien suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset) 
   

7. Tietojen luovutukset

Palvelu on verkkosivupalvelu. Tilausten ja varausten tekeminen Palvelussa voi edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja itsenäisesti tilauksen tai varauksen toteuttamista sekä mahdollisia muita erikseen ilmoittamiaan tarkoituksia varten. 

Lisäksi alihankkijamme ja palveluntarjoajamme saattavat käsitellä tietojasi sikäli kuin se on tarpeen Palvelun toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajillemme tavanomaisia tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita yrityspalveluita varten sekä toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja. 

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen yllä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve. 

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista. 

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan. Kuitenkin siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään joka tapauksessa kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika. 
 

9. Tietojen suojaus

Pääsy aineistoon on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin. 
 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet: 

 • Oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä. Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. 

 

 • Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista. 

 

 • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Sinulla on lisäksi aina oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn suoramarkkinointitarkoituksia varten. 

 

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos  suoritamme käsittelyä automaattisesti ja käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisemme sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. 

 

 • Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu suostumukseen, oikeus milloin tahansa perua henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumus. 

 

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos tämä katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tämän tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi) 

 

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen. 
 

11. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. 

Päivitetty viimeksi 20.6.2022 
 

 

Evästeet 

Käytämme Palvelussa evästeitä (cookies) Palvelun käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan Palvelun toiminnallisuutta.  Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai estää niiden käytön kokonaan laitteen selainasetuksista. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivujen toiminnallisuuteen Huomaathan kuitenkin, että Palvelu ei tällöin enää välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. 

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics:in tarjoamaa analytiikkapalvelua.  Palvelun avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä. 

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja: 

 • Verkkosivustolla vierailun ajankohta ja vieraillut sivut
 • Sivusto, jonka kautta verkkosivustolle on päädytty
 • Laitetyyppi ja verkkoselaimen tyyppi
 • Käyttöjärjestelmän tyyppi 
 • Verkon sijainti ja IP-osoite

Eväste pysyy voimassa, kunnes selaimen muisti tyhjennetään.